پایگاه دانش

نویسنده موضوع تاریخ توضیحات دریافت
آقای سجاد شاکریان دهکردی بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف 1398/02/24 بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف #
آقای سجاد شاکریان دهکردی نقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور 1398/02/24 نقش حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور #
آقای سجاد شاکریان دهکردی پیشران های کیفیت ارتباط و ارتباط بلند مدت با مشتریان 1398/02/24 پیشران های کیفیت ارتباط و ارتباط بلند مدت با مشتریان #
آقای سجاد شاکریان دهکردی عوامل موثر بر چابک سازی سازمانی نظیر بانک ها 1398/02/24 عوامل موثر بر چابک سازی سازمانی نظیر بانک ها #
سيد محمدصادق شعاعي آستانه - دكتر ساحل فرخيان بررسي تأثير كيفيت عملكردي خدمات بر روي وفاداري مشتريان به واسطه عنصر رضايت 1398/02/24 #
سجاد شاکریان دهکردی بازاریابی و برندینگ 1397/06/23 بازاریابی و برندینگ #
فاطمه دانشوری-اداره ارزشیابی کارکنان مدیریت شطرنجی 1393/09/02 مدیریت شطرنجی بستر مناسبی برای برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و ایجاد انگیزش #
محمدرضا زاغری - معاون مدیر مالی امیر سودبخش - معاون اداره حسابداری مدیریت و بودجه بررسی مقایسه ای بهای تمام شده منابع 1393/09/02 بررسی مقایسه ای بهای تمام شده منابع، به روش بانک مرکزی (سنتی) و روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC #
محبوبه بناهان قمی بازاریابی عصبی 1393/08/08 بازاریابی عصبی ابزاری برای شناخت ناهوشیار ذهن مشتریان است #
معصومه درگاهی استراتژی اقیانوس آبی 1393/08/08 #
رحمان اشرفی بهای تمام شده پول 1393/05/30 بهای تمام شده پول (Cost Of Money) #
بهجت بهاری لزوم مباررزه با پولشویی در بانکها و موسسات مالی 1393/05/30 لزوم مباررزه با پولشویی در بانکها و موسسات مالی #
ندا ملکوتی - حوزه هیئت مدیره بهبود پیش بینی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری 1393/05/21 بهبود پیش بینی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی - مدل GMDH #
سوما تستیفایی - حوزه معاونت اعتباری رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی 1393/05/21 هوش سازمانی شما را برای تصمیم گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکتها توانمند می سازد #
محبوبه خواجه صالحانی - اداره اعتبارات خرد تاثیر IT و رویکرد بانکداری جامع بر توسعه محصولات بانکی 1393/05/21 #
علی اکبر اعجازی - روابط عمومی نخستین اسکناس جعلی در ایران 1393/05/21 #
نسا نعمتی - دفتر تحقیقات بازاریابی جایگاه و نقش بانکداری سایه در نظام مالی دنیا 1393/05/21 #
سارا شریفی زایری - روابط عمومی جایگاه و نقش روابط عمومی در مانایی مشتریان وفادار 1393/03/22 #
بهنام متقیان - حوزه معاونت بانکداریی الکترونیکی فیشینگ و راه های مقابله با آن 1393/03/22 #
احمد فتحی - اداره آموزش شناسایی ویژگیهای نیروی انسانی دانش مدار در سازمانهای یادگیرنده 1393/02/22 #
محمد امین عسگری - دفتر مدیریت استراتژی بخش بندی بازار بانکداری خرد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان 1393/01/31 #
علیرضا سالک مقدم نیم نگاهی بر سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمان 1392/11/20 #
سحر وزیر زاده - دفتر مدیریت استراتژی هوش سازمانی؛ مزیت رقابتی پایدار 1392/11/20 #
محسن درویشی راهکارهای مبارزه با پولشویی توسط نظام بانکی 1392/11/20 #
راحله عظامی بازاریابی حسی 1392/11/20 شناسایی، تامین نیازها و علایق مشتریان به روشی سودآور #
دل آرام عسگری - دفتر مدیریت استراتژی ارزش آفرینی برای مشتری 1392/11/03 #
بهناز بهمنی -اداره آموزش نقش هوش هیجانی در مدیریت سازمان 1392/09/26 #
مرتضی مقدم - دفتر تحقیقات و مطالعات بازار مدیریت دارایی ها و بدهی ها 1392/09/26 مدیریت دارایی ها و بدهی ها و نقش آن در تدوین استراتژیهای بهینه تصمیم گیری د رتکیب دارایی-بدهی بانک #
علی منصور صادقی شناسایی و رتبه بندی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان 1392/08/26 #
رها نوری نائینی - دفتر مدیریت استراتژی بازاریابی رابطه مندو تاثیر آن بر نگهداری مشتریان در بانک ها 1392/08/20 #