ساعات کاری ادارات مرکزی و شعب

 
روزهای هفته شعب ادارات مرکزی
حضور کارکنان ارائه خدمات حضور کارکنان
شنبه تا چهارشنبه   07:30  –    16:30
 07:45  –  16:00  07:30 –   15:00
پنج‌شنبه  07:30  –    13:30
  07:45 –  13:15
 07:30 –  14:00