ثبت نام و نشان تجارى بانك آينده در اروپا

ثبت نام و نشان تجارى بانك آينده در اروپا نام و نشان تجاری بانك آينده در كشور سوييس، به عنوان پيش نياز ثبت بين المللي اين مستندات در كشورهاى منطقه يورو (euro-countries)، به ثبت رسيده و سپس نام و نشان تجارى بانك آينده در دفتر بين المللي سازمان جهاني مالكيت معنوى (WIPO)،  براساس معاهده و پروتكل مادريد، در اروپا، ثبت گرديد.