یداله زحمت‌کش، معاون جدید بانکداری سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها بانک آینده

یداله زحمت‌کش، معاون جدید بانکداری سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها بانک آیندهیداله زحمت‌کش، معاون جدید بانکداری سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها بانک آینده، فعالیت خود را آغاز کرد.
ایشان، جایگزین سولماز وزیرزاده معاون سابق بانکداری سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، شد. 
ضمن تبریک، موفقیت روزافزون ایشان و همکاران آن معاونت را آرزومندیم.