پيام ٢٢بهمن

پيام ٢٢بهمن


 روز از روز و سال از سال كه می‌گذرد، معناى آينده براى همه‌ی ما روشن و روشن‌تر می‌شود. آنچه ساخته‌ايم و می‌سازيم سرزمينی است كه؛ جان‌ها برايش داده‌ايم و تپش قلب‌هايمان در گرو اعتلاى آن است. پس از ٤١ بهار فجرِ نور و سرور، در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی دست در دست هم، با شعار آينده روشن است، گام‌هايمان را استوار تر از گذشته برمی‌داريم و آرزو مى‌كنيم: ايران، سرزمين دليران، بيشه شيران، هميشه جاويدان.