تعیین نرخ حق‌الوکاله بانک آینده برای سال 1399

تعیین نرخ حق‌الوکاله بانک آینده برای سال 1399


نرخ حق‌الوکاله بانک آینده برای سال 1399، سه درصد تعیین شد.

در راستای پیاده‌سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های این بانک، به میزان 3 (سه) درصد خالص منابع سپرده‌گذار برای هر یک از انواع سپرده‌های به‌کارگرفته شده جهت مصارف مشاع در سال 1399 تعیین شده است.