خدمات ریالی

 • ضمانت نامه‌ها
  • صدور انواع ضمانت‎نامه سریع در زمان کوتاه.
  • صدور انواع ضمانت‌نامه برای شرکت‌ها با تخفیفات کارمزدی.
  • دریافت آسان ضمانت‌نامه شرکت در مزایده و مناقصه.
  • پرداخت در ازای 10 درصد نقد به همراه وثایق.
  • کارمزد در ازای وثایق درجه یک مانند وجه نقد، سپرده و اوراق 0.5 درصد.
  • کارمزد در ازای وثایق درجه دو غیر منقول 0.75 درصد.
  • کارمزد در ازای وثایق درجه سوم مانند چک و سفته 1 درصد.
 • چک
 • اعتبارات اسنادی – داخلی